Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Learn Czech s.r.o.

Palackého třída 49/14, Nymburk 28802

DIČ: CZ09335731

Společnost Learn Czech s.r.o. zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 334689  (dále též jen jako „Dodavatel”)

 

Veškeré podmínky, postupy a další informace uvedené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách se vztahují na poskytování jazykového vzdělání a činností s ním souvisejících,  a firma Learn Czech s.r.o.(dále Dodavatel) stejně jako její zákazníci jsou povinni se těmito podmínkami řídit.

I.

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi Learn Czech s.r.o. a zákazníky – studenty veřejných jazykových kurzů. Tyto obchodní podmínky obsahují práva a povinnosti Learn Czech s.r.o. nebo práva a povinnosti zákazníka, jež se vztahují ke smlouvě o zajištění jazykové výuky.

 

 1. Vznik smluvního vztahu, smluvní strany
 2. Smluvní vztah mezi Leran Czech s.r.o. (dále také„dodavatel“) a studentem veřejných jazykových kurzů (dále také „odběratel“) vzniká na základě ústní domluvy nebo vyplněním písemné objednávky (přihlášky do veřejného kurzu). Za písemnou objednávku je považována také vyplněná závazná přihláška do veřejného kurzu zaslaná e-mailem.
 3. Místo v kurzu je rezervováno po přihlášení, bez uhrazení kurzovného však nejvýše do doby 7 kalendářních dní po splatnosti faktury. Jestliže kurzovné není uhrazeno před tímto termínem, rezervace zaniká a místo v kurzu může být v případě zájmu nabídnuto jiným zájemcům.

 

III. Předmět plnění

Předmětem plnění je výuka cizích jazyků v jazykových kurzech pro veřejnost (dále jen “výuka”).

 1. Jazykové kurzy probíhají v prostorách dodavatele na adrese Nymburk, Palackého třída 49/14 nebo online nebo v prostorách odběratele dle domluvy.
 2. Předmětem plnění není prodej učebnic ani studijních materiálů.

 

 1. Cena
 2. Cenou za předmět plnění je cena příslušného kurzu uvedená v ceníku kurzů.
 3. Cena za plnění je nedílnou součástí smlouvy.
 4. Na cenu kurzu mohou být uplatňovány slevy dle těchto obchodních podmínek a dle aktuální nabídky.

 

 1. Platební podmínky
 2. Platbu za kurz je možné provést převodem na bankovní účet dodavatele.
 3. Platbu je nutné provést do data splatnosti uvedeného na faktuře. Jinak dodavatel nemůže zaručit, že místo v kurzu bude rezervováno.

 

 1. Slevy
 2. 1. Aktuální přehled nabízených slev je na webových stránkách.
 3. Pro uznání slevových nebo jiných nároků je při platbě bezhotovostní formou rozhodující datum připsání částky na účet dodavatele, nikoli datum podání příkazu k úhradě.
 4. V případě, že student má zájem o přistoupení do již rozběhnutého kurzu a od zahájení výuky uplynuly více než 4 týdny, má student nárok na poměrnou slevu z ceny kurzovného. Podmínkou pro přistoupení do kurzu je dostatečná volná kapacita v kurzu.

 

VII. Organizace výuky

 1. Výuka neprobíhá a nenahrazuje se v době školních vánočních prázdnin. Výuka neprobíhá a nenahrazuje se ve dnech státních svátků.
 2. Dodavatel je oprávněn kurz před jeho započetím zrušit. V takovém případě je povinen navrátit objednateli plnou částku kurzovného.
 3. Dodavatel je oprávněn kurz zrušit v jeho průběhu jen z vážných důvodů. V takovém případě je povinen objednateli navrátit poměrnou částku kurzovného za všechny neodučené hodiny.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit prezenční kurz na online kurz. Tento fakt není důvodem k reklamaci ze strany objednatele a nezakládá důvod k navrácení kurzovného.
 5. Nemůže-li být student přítomen na výuce, oznámí tak lektorovi nejpozději 24 před plánovanou lekcí. Po domluvě s lektorem si může lekci nahradit v jiný termín. Pokud tak neučiní, nevzniká mu tím nárok na náhradu lekce ani na finanční kompenzaci.
 6. Lektor kurzu je oprávněn výuku v jednotlivém dnu zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden ze studentů nedostaví bez řádné omluvy do 15 minut po zahájení výuky.
 7. 7. V případě absence lektora kurzu zajistí dodavatel odpovídající náhradu tak, aby výuka mohla řádně proběhnout. Není-li možné zajistit odpovídající náhradu, výuka v daném termínu se neuskuteční a dodavatel o tom vyrozumí studenty neprodleně po rozhodnutí o neuskutečnění výuky. Takto neuskutečněná výuka bude nahrazena v nejbližším možném termínu.

 

VIII. Reklamace

Důvodem reklamace nemohou být používané studijní materiály. Důvodem reklamace také nemohou být skutečnosti, které byly studentovi známy před vznikem smluvního vztahu, např. místo výuky, cena za výuku apod.

 

 1. Odstoupení od smlouvy
 2. Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez nároku na vrácení kurzovného studentovi, jestliže student svým jednáním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků výuky, zaměstnanců nebo pedagogů dodavatele, nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.
 3. Platba za kurz se účastníkovi nevrací s výjimkou dlouhodobého vážného zdravotního onemocnění znemožňujícího mu účast v kurzu. Dodavatel požaduje doložení lékařské zprávy. V případě takového zrušení účasti je účtován stornopoplatek 50 % za nenavštívené lekce.

 

 1. Ochrana osobních údajů
 2. Všechny odběratelem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány pouze za účelem poskytování předmětu plnění dle těchto obchodních podmínek.
 3. Dodavatel neposkytne údaje o studentech třetím osobám.
 4. Odběratel dává dodavateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů vyplněním a podepsáním formuláře „Souhlas se zpracováním osobních údajů“. Tento souhlas uděluje po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu.
 5. Odběratel je oprávněn udělený souhlas kdykoli písemně odvolat.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 2. 1. Jakékoli změny těchto obchodních podmínek budou prováděny pouze v písemné formě.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. července 2020.